• معاونت بین الملل
  • معاون بین الملل

معرفی معاون بین الملل

دکتر علیرضا خوش سعادت

شماره تماس:  22449240(009821)

ایمیل: ENG[at]abu.ac.ir

مدرک تحصیلی: دكتري

مهندسي برق- قدرت (الکترونیک قدرت)

دانشگاه صنعتي اميركبير تهران

 
 
 
 
 

چاپایمیل