• معاونت بین الملل
  • اداره همکاریهای بین الملل

اداره همکاریهای بین الملل

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام برای هم افزایی با نهادهای بین المللی و دانشگاه های جهان اسلام آماده همکاری است.لذا اداره همکاری های بین الملل می کوشد با انعقاد تفاهم نامه ها و تقویت همکاری با دیگر نهادها و سازمان ها  بستر را برای گسترش دامنه کاری دانشگاه  فراهم سازد.

چاپایمیل