‌بانك‌ اطلاعات ‌دانش‌آموختگان

تشكيل ‌بانك‌ اطلاعات ‌دانش‌آموختگان:‌

براي‌ بهره‌ وری ‌بيشتر از ظرفيت ‌عظيم‌ دانش‌آموختگان دانشگاه‌، سامان‌ دهي ‌اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ آنان ‌در اولويت‌ نخست‌ قرار دارد؛ از اين ‌رو، جمع‌ آوري ‌اطلاعات ‌دانش‌آموختگان‌، شناسايي ‌آخرين ‌وضعيت‌ آنان و انجام ‌تمهيداتي ‌براي ‌به‌‌ روز ماندن این ‌اطلاعات آنان، از ضروري‌ ترين‌ امور مربوط ‌به ‌دانش‌آموختگان است.

 

چاپایمیل