زمان پذیرش

متقاضی

زمان ثبت‌نام

مراحل بررسی، گزینش و اعلام نتیجه

زمان ورود دانشجو

به دانشگاه

گروه آموزشی

معاونت بین الملل

فارسی‌زبان

1 آذر تا 30 بهمن

1 اسفند تا 25 اسفند

25 اسفند تا 1 مرداد

1 شهریور تا 10 شهریور

غیرفارسی‌زبان

1 اردیبهشت تا 31 مرداد

1 شهریور تا 25 شهریور

25 شهریور تا 1 دی

20 دی تا 1 بهمن

 

چاپایمیل