سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی

دکتر میثم حنیفی

شماره تماس: 22457566(009821)
 

مدرک تحصیلی: دکتری

زبان و ادبیات فارسی  

 

چاپایمیل