معرّفی مرکز آموزش زبان فارسی

مرکز آموزش زبان فارسیِ دانشگاه بین المللی اهل بیت(علیهم السّلام) بصورت رسمی کار خود را از دی ماه سال 1391 آغاز کرد.در دوره های نخست دانشجویانی از کشورهای پاکستان،هند ،عراق و تونس زبان فارسی را آموختند. در سال تحصیلی 92-93  چهار دوره آموزش زبان فارسی در مرکز برگزار شده است. روش مرکز آموزش زبان فارسی استفاده از همه روش های موجود در آموزش زبان فارسی است. کتاب های مرکز زبان فارسی جامعه المصطفی به عنوان کتاب اصلی تدریس می شوند اما از سایر کتاب ها و نرم افزارهای دیگر نیز استفاده می شود.علاوه بر آن کتاب های کمک آموزشی و تمرین نیز برای دانشجویان در مرکز زبان فارسی تهیه شده است که در پیشرفت دانشجویان بسیار مؤثر بوده است. دانشجویان اردو زبان، طی مدت چهار ماه به زبان فارسی مسلط می شوند. آزمایشگاه زبان مرکز زبان فارسی در سال 92 راه اندازی شد و دانشجویان در آنجا به تمرینهای شنیداری می پردازند. برگزاری اردوهای درون شهری و برون شهری از جمله دیگر برنامه های مرکز آموزش زبان فارسی است.

 

چاپایمیل