شرح وظایف مدیر گروه :

 1. نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.
 2. تهيه جدول دروس جبرانی و دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به آموزش .
 3. تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 4. هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 5. نظارت بر نحوه ارائه دروس و رعایت سرفصلها.
 6. هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها بويژه پايان نامه ها.
 7. تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.
 8. ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به رياست مرکز.
 9. ارائه پيشنهاد در مورد محورهاي موضوعات و اولويتهاي تحقيقاتي در گروه.
 10. انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس مرکز.
 11. برگزاري منظم جلسات كميته‌هاي تصميم گيري در گروه.
 12. راهنمايي دانشجو در انتخاب واحد.
 13. به روز رساندن منابع کتابخانه و انتخاب مجلات علمی معتبر به منظور اشتراک.
 14. پیشنهاد اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی به رئیس مرکز .
 15. شناسایی اساتید همسو با اهداف مرکز و تشکیل بانک اطلاعاتی اساتید جهت ارائه دروس و هدایت پایان نامه ها.