• جذب و امور هیأت علمی
  • تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

جداول جدید تبدیل وضعیت

بسمه تعالی

جداول جدید تبدیل وضعیت

با عنایت به تغییر آئین نامه تبدیل وضعیت از اسفند ماه سال 1395، اعضای هیأت علمی می توانند جداول جدید تبدیل وضعیت مطابق با آئین نامه جدید را از قسمت زیر دریافت کنند:

جداول آموزشی

جداول پژوهشی

چاپایمیل