بیانیه «محکومیّت اقدامات اقلیّت حاکم در بحرین و سکوت قدرت های جهانی و مدّعیان حقوق بشر»

|

پس از مطالعه موافقت یا عدم موافقت خود را در انتهای صفحه ثبت نمایید